MSB:s Nationell risk- och förmågebedömning 2019

Varje år lämnar MSB en nationell risk- och förmågebedömning (NRFB) till regeringen. Det är en analys som övergripande beskriver hot och risker. I analysen gör MSB en bedömning på vad som behöver stärkas och prioriteras inom Sveriges krisberedskap och civilt försvar. Några av de risker som omnämns i rapporten är antagonistiska hot, klimatförändringar och brister i informationssäkerheten. MSB:s samlade bedömning är att omfattande satsningar behövs för att göra samhället mer robust, att de strukturella förutsättningarna för samhällets krisbereskap och ett starkt civilt försvar behöver komma på plats.

För mer information, läs:  https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Krisberedskap/Nationell-risk–och-formagebedomning/